Plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej

Rady Powiatu Międzyrzeckiego na rok 2013

 

                                                                           

1.     Przyjęcie projektu sprawozdania z pracy komisji w 2012 roku/styczeń 2013r./

2.     Ocena prawidłowości przygotowania i realizacji jednego wybranego Zadania Inwestycyjnego /styczeń - luty 2013/

3.     Wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych przez Komisję Rewizyjną w bieżącej kadencji /luty 2013/

4.     Kontrola przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wybraną usługę w starostwie powiatowym /marzec 2013/

5.     Wypracowanie stanowiska w sprawie opinii o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu /kwiecień/

6.     Kontrola realizacji przez Starostę Międzyrzeckiego  zadań w zakresie gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych /maj – czerwiec/

7.     Kontrola poprawności finansowania ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych w Powiecie /wrzesień – październik/

8.     Realizacja obowiązków Starosty w zakresie nadzoru nad stacjami diagnostycznymi znajdującymi się w powiecie międzyrzeckim/listopad – grudzień/

9.     Kontrola zamieszczanych na BIP oświadczeń  majątkowych, osób  zobowiązanych do ich składania /za lata 2010 – 2012/

10.     Opracowanie propozycji planu na 2014 r

Komisja Rewizyjna wykonywać będzie także dodatkowe kontrole zlecone przez Radę Powiatu, które wynikać będą z potrzeb bieżącej działalności Rady, Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu.